logo

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor https://lekkerqr.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://lekkerqr.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Lekkerqr.nl. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Lekkerqr.nl is een handelsnaam van Axivorm Internet & Publicity gevestigd aan de Mientlan 9, 8651 DA te IJlst Inschrijfnummer KvK te Leeuwarden: 080710710000.


Artikel 1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lekkerqr is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lekkerqr.


Artikel 2. Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lekkerqr te mogen claimen of te veronderstellen.

Lekkerqr.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://lekkerqr.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lekkerqr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bij het activeren van een betaald account krijgt de contactpersoon iedere maand een factuur met het bedrag dat overeenkomt met het gekozen accounttype.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief. Voor afnemers in de EU, in andere landen dan Nederland, wordt na het invullen van een geldig BTW-nummer het 0% BTW tarief gehanteerd.


Artikel 3. Accounts

Alle accounts gelden per vestiging. Een organisatie met meerdere Horeca bedrijven neemt per vestiging een account voor Lekkerqr.nl. Voor organisaties met meer dan 10 vestigingen zijn pakketprijzen mogelijk, neem hiervoor contact op met de afdeling Verkoop.

Wij behouden ons het recht om:

  1. Accounts te sluiten wanneer deze zijn aangemaakt voor bedrijven/rechtspersonen die niet in de horecasector vallen of wanneer het desbetreffende bedrijf/rechtspersoon niet voldoet aan de kwaliteitseisen die Lekkerqr.nl stelt aan haar klanten.
  2. Betaalde accounts tijdelijk te sluiten wanneer er een betalingsachterstand is van minimaal 3 maanden. In de tijdsperiode waarin het account gesloten is blijft de betalingsplicht bestaan.
  3. Accounts die na de proefperiode niet geactiveerd en gebruikt worden te verwijderen.

Artikel 4. Overeenkomst en levering

Lekkerqr.nl is gehouden de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, maar is daarbij afhankelijk van de input van informatie door de wederpartij om de maatwerkapplicatie voor het internet naar behoren te kunnen leveren. De wederpartij is aldus gehouden alle relevante informatie tijdig aan de gebruiker ter beschikking te stellen.

Lekkerqr.nl behoudt het recht reclame te maken met haar klantproducten. Zulks evenwel zonder inbreuk te maken op het reclamerecht en de rechten van de wederpartij.

De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten en kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend/limitatief. Bij overschrijding van deze termijnen kan Lekkerqr.nl in overleg treden met de wederpartij. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.


Artikel 5. Rechten en plichten

Lekkerqr.nl verplicht zich bij afname van een account tot het leveren van een stabiel en werkzaam online menukaart en bestelsysteem voor de Horeca. Gezien de afhankelijkheid van een goede internetverbinding kan Lekkerqr.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onbereikbaarheid van de service.

Klanten zijn inhoudelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de menukaarten, de afbeeldingen, bedrijfgegevens, narrowcasting inhoud en hotel informatie.

Lekkerqr.nl is in geen enkel opzicht aansprakelijk gevolgen van de inhoud van de menukaarten zelfs niet als deze veroorzaakt zijn door (programmeer) fouten.


Artikel 6. Overmacht

Als overmacht wordt aangemerkt alle omstandigheden die een redelijkheid nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken. Deze omstandigheden omvatten o.a. geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde partijen die datatransport mogelijk maken, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, epidemie├źn, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, verwoesting of ernstige schade van/aan kantoor, serverruimten, opslag en andere bedrijfsruimten door natuurgeweld of andere externe factoren, beslagneming, en voorts iedere andere omstandigheid welke lekkerqr.nl redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop lekkerqr.nl geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 7. Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze voorwaarden, komen Lekkerqr.nl en de geregistreerde klanten uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en/of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en verkrijgt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderzijds, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.


Artikel 8. Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen de gebruiker en de wederpartij als bedoeld in deze voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands recht.


Artikel 9. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://lekkerqr.nl op deze pagina.